Navigácia

Obsah

Novoročný príhovor starostky obce

Typ: ostatné
Príhovor starostky obce  1Čo sa v obci podarilo a čo sa chystá ...

Milí spoluobčania,

už je to viac ako rok čo spoločne s poslancami obecného zastupiteľstva spravujeme našu obec. Bežia prvé hodiny roku 2020 a to je ten správny čas, kedy by som sa Vám rada prihovorila, zbilancovala uplynulý rok a informovala vás o plánovaných krokoch obce v roku 2020.

         K 31.12.2019 má obec Arnutovce 798 obyvateľov, čo je o 7 obyvateľov menej ako v predchádzajúcom roku. V priebehu roka sa narodilo 17 detí – z toho 12 dievčat a 5 chlapcov. S dvomi občanmi sme sa poslednýkrát rozlúčili, pretože odišli na večnosť, 29 občanov sa odsťahovalo a 11 občanov sa do obce prisťahovalo. V obci boli uzatvorené 4 manželstvá prostredníctvom cirkevného obradu, 7 manželstiev civilným obradom.

         V priebehu celého roka 2019 sme sa snažili zvýšiť informovanosť a zlepšiť celkovú komunikáciu s občanmi. Keďže v súčasnosti v obci nefunguje obecný rozhlas z dôvodu rekonštrukcie obecného úradu, obec pre lepšiu informovanosť občanov zriadila na sociálnej sieti Facebook facebookovú stránku, prostredníctvom ktorej prinášame občanom najaktuálnejšie oznamy a informácie zo života obce. Obec má zriadenú aj internetovú stránku obce, ktorá okrem noviniek zobrazuje transparentný prehľad verejných obstarávaní, zmlúv, faktúr a objednávok. Samozrejmosťou je elektronická úradná tabuľa, na ktorej je pravidelne zverejňovaný plán vývozu komunálneho a separovaného odpadu a mnoho ďalších informácií.

            V oblasti odpadového hospodárstva musela obec pristúpiť taktiež k viacerým novým opatreniam.  Od 1. januára 2019 uviedlo Ministerstvo životného prostredia do platnosti nový zákon o poplatkoch za uloženie odpadov – suma, ktorú zaplatia obce za skládkovanie zmesového odpadu bude závisieť od miery jeho vytriedenia  - čím je % miera vytriedeného odpadu nižšia, tým je suma za vývoz a uskladnenie zmesového komunálneho odpadu vyššia. Touto cestou chceme apelovať na občanov, aby zodpovednejšie pristupovali k triedeniu komunálneho odpadu. V súčasnosti má obec veľmi nízku mieru vytriedenia komunálneho  odpadu, niečo vyše 20 %, za tonu uskladneného komunálneho odpadu budeme od 1.1.2020 platiť 26,30 eur, ročne vyvezieme od 150 do 200 ton. Naša obec musí výrazne zvýšiť recykláciu odpadov. Do roku 2025 sa má recyklovať 55 % komunálneho odpadu, v roku 2030 to má byť 60 % !!! Každá jedna nevytriedená nádoba komunálneho odpadu nám výrazne uberá z našich obecných financií. Z tohto dôvodu musela obec pristúpiť aj k nepopulárnemu opatreniu a to je navýšenie poplatku za komunálny odpad na občana z 10,00 eur na 13,00 eur. Zároveň však chceme občanov ubezpečiť, že zvýšenie poplatku nie je jediným opatrením na zvýšenie  efektívnosti vytriedenia odpadov – obec plánuje v roku 2020 zamestnať na triedenie 2 občanov z MRK. Veríme, že toto opatrenie nám spoločne s Vami pomôže výrazne zvýšiť mieru vytriedenia komunálneho odpadu.

           Obec v roku 2019 realizovala viacero investičných a kultúrno - spoločenských akcií. Najrozsiahlejšou akciou je určite rekonštrukcia budovy obecného úradu, pričom statické zaistenie havarijného stavu budovy v rámci reklamácie zabezpečila firma Alkon SV, s.r.o., Spišská Nová Ves, na vlastné náklady. V priebehu roka 2019 sa pokračovalo v rekonštrukcii chodníkov, hydrantov, vyčistili sme kanalizáciu a ČOV, vysporiadali sme pozemky pod ČOV, v jarnom období sme v obci vyzbierali viac ako 90 vriec plastového odpadu, osadili sme smetné koše. Deň matiek sme oslávili v rímsko-katolíckom kostole sv. Heleny spoločne s p. Servickou, s kúzelníkom Wolfom sme našli gulášmajstrov 2019 – Šľogarov, v zimnom období sme zorganizovali hokejový turnaj medzi HK Malé Poľsko Arnutovce a TJ Slovan– Kvetnica, v priebehu celého roka sme navštevovali našich jubilujúcich seniorov. Cez projekt Úradu vlády SR sa nám podarilo zamestnať 4 občanov MRK ako členov miestnej občianskej poriadkovej služby, ktorí napomáhajú v obci udržiavať verejný poriadok.

          V marci 2019 bolo obcou vyhlásené výberové konanie na miesto riaditeľa/ky MŠ v Arnutovciach. V druhom kole bola zvolená p. Martina Pekariková a po 42 rokoch sme sa rozlúčili s bývalou p. riaditeľkou Mgr. Darinou Odlerovou. Aj v materskej škole sa udiali viaceré zmeny -  svojpomocne sme vymaľovali jedáleň, kuchyňu, sklady a priestory šatne, na uskladnenie pracovného materiálu MŠ sa nechali vyhotoviť dve vstavané skrine, v celej budove sa vymenilo osvetlenie, ktoré bolo už niekoľko rokov v havarijnom stave. V januári po materskej dovolenke nastúpi na miesto učiteľky MŠ p. Mgr. Ferenčáková. V súčasnosti materskú školu navštevuje 19 detí z MRK.

            Obec  Arnutovce má na rok 2020 naplánované viaceré investičné akcie – pracujeme na projekte  intenzifikácie čističky odpadových vôd, po ktorej vzrastie jej kapacita a umožní sa tak pripájanie ďalších  domácností. V budove kultúrneho domu plánujeme zrekonštruovať kuchyňu a sociálne zariadenia na prízemí. Rozsiahlejšou rekonštrukciou by mal prejsť obecný rozhlas a autobusové zastávky. V obci plánujeme zriadiť kamerový systém, pokračovať vo vysporiadavaní  a rekonštrukcii obecných ciest, chodníkov a pozemkov, plánujeme vybudovať parkovisko pred obecným úradom, revitalizovať prostredie na cintoríne a v celej našej obci. Verím, že sa nám tieto ciele podarí v priebehu celého roka postupne napĺňať.

       Na záver tohto príhovoru by som sa rada poďakovala poslancom obecného zastupiteľstva, ktorých názory si vážim a ktorí spolurozhodujú o tom, ako bude naša obec v budúcnosti vyzerať a akou cestou sa bude v nasledujúcich rokoch uberať. Taktiež sa chcem poďakovať tým, ktorí sa podieľajú na príprave viac – menej všetkých akcií – DJ Jožkovi Šmelkovi, kuchárovi Mariánovi Bukšárovi, veliteľovi a členom DHZ,  mužskému speváckemu zboru. Rada by som sa touto cestou poďakovala nielen zamestnancom OcÚ a MŠ, ale i kňazom, ktorí pôsobia v našej farnosti a spolupodieľajú sa na duchovnom rozvoji našej obce. Zároveň sa chcem poďakovať všetkým, ktorých pripomienky na webe alebo fb prispeli k zlepšeniu života v našej obci.

            Milí spoluobčania, či už Vám uplynulý rok priniesol radosť alebo úspech, sklamanie, či odchody blízkych, na prahu nového roka 2020 Vám chcem zaželať, aby ste v novom roku mali hlavne pevné zdravie, aby ste boli veselí, šťastní a aby ste mali všetko potrebné pre pokojný život v našej malej obci.  Zo srdca nám všetkým želám nech pociťujeme voči sebe navzájom ľudskú prajnosť, slušnosť, ohľaduplnosť a nech si vieme odovzdávať po celý rok dostatok porozumenia. Nám všetkým želám Bohom požehnaný rok 2020...

                                                                                   Mgr. Zuzana Toporcerová

                                                                                              starostka obce

 

 

 

 


Vytvorené: 3. 1. 2020
Posledná aktualizácia: 3. 1. 2020 12:27
Autor: PhDr. Martin Gonda