Navigácia

Obsah

Oznamy: Zákaz vyvážať odpad; Zákaz parkovania na chodníkoch

Typ: ostatné
oznam 1Prísny zákaz vyvážať odpad a tvoriť čierne skládky odpadu!
Parkovanie motorových vozidiel na cestách a chodníkoch!

Prísny zákaz vyvážať odpad a tvoriť čierne skládky odpadu!

Obec   ARNUTOVCE  upozorňuje občanov na zákaz vytvárania čiernych skládok odpadu a zhromažďovanie odpadu v katastrálnom území obce a v okolí veľkokapacitných kontajnerov alebo na iných verejných priestranstvách. Upozorňujeme verejnosť, že vynášanie komunálneho odpadu, stavebného odpadu a biologického odpadu v katastrálnom území obce je priestupok proti verejnému poriadku. Zakladanie čiernych skládok odpadu sa bude monitorovať. Vytváraním čiernych skládok sa porušuje zákon a vinník bude nahlásený obcou alebo aj priamo občanom na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi.

Vytvárať nelegálne skládky odpadov je zakázané v zákone NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, vo VZN obce Arnutovce č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných  odpadov a elektroodpadov z domácností na území obce, v zákone NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách, v zákone NR SR č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, atď.

Za skládku sa nepovažuje kopa odpadov, ktoré sú na staveniskách, v záhradách, vo dvoroch a majú iba dočasný charakter. Nelegálnou skládkou odpadu je odpad evidentne hromadený dlhší čas alebo ide o väčšie množstvo odpadu na jednom mieste (roztrúsený odpad sa pokladá za znečistenie životného prostredia resp. znečistenie verejného priestranstva, nie za nelegálnu skládku odpadov).

Obec ARNUTOVCE vydáva prísny zákaz vývozu a sypania smetí, stavebného odpadu a biologického odpadu v časti  ARNUTOVSKÝ POTOK – smer Iliašovce.  V prípade nerešpektovania tejto výzvy zo strany občanov oznámi obec priestupok na OR PZ v Spišskej Novej Vsi. Taktiež odporúčame občanom, aby sa pri zistení porušovania ustanovení priamo obracali na Obvodné oddelenie Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi, č. tel. 158


Pri porušení zákazu hrozí občanovi vysoká finančná pokuta!

 

Parkovanie motorových vozidiel na cestách a chodníkoch !

Obec Arnutovce v súvislosti s opakovaným porušovaním zákona č. 8/2009 o cestnej premávke spočívajúcom v parkovaní motorových vozidiel na ceste ako aj na chodníkoch v obci Vás týmto upozorňujeme na skutočnosť, že podľa § 23 ods. 1 zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov  pri zastavení musí zostať aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m. Zároveň  podľa § 25, ods. 1 písmeno q) spomínaného zákona vodič nesmie zastaviť a stáť na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2 ktorý znie: Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí, ak dopravnou značkou alebo dopravným značením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

Pri parkovaní na chodníkoch a  cestách v obci dochádza takto k porušovaniu zákona o cestnej premávke, k zníženiu bezpečnosti a plynulosti premávky, ako aj k obmedzovaniu pohybu chodcov po chodníkoch.

V prípade nerešpektovania tejto výzvy zo strany vodičov motorových vozidiel odporúčame občanom, aby pri zistení porušovania ustanovení § 23 ods. 1 a 2 zákona o cestnej premávke vodičmi, ktorými bránia v bezpečnom a plynulom prejazde miestnych komunikácií, ciest a chodníkov v obci iným osobám sa priamo obracali na Obvodné oddelenie Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi, č. tel. 158  

Vážení  občania
veríme, že tieto výzvy pochopíte a svojim postojom prispejete aj Vy k zlepšeniu životného prostredia a k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách a chodníkoch v našej obci.


Vytvorené: 23. 7. 2019
Posledná aktualizácia: 23. 7. 2019 15:05
Autor: Správca Webu