Navigácia

Obsah

Projekt - Miestna občianska poriadková služba v obci Arnutovce

Typ: ostatné
Člen MOPS v teréneMOPS - dĺžka projektu 2 roky. Počet zamestnancov: 4

Stručný popis projektu MOPS - Miestne občianske poriadkové služby v obci Arnutovce

Trvanie projektu: 2 roky

Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť zamestnanosť a zamestnateľnosť ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Arnutovce

Špecifické ciele projektu:

1. Využiť nástroj miestnej občianskej poriadkovej služby na podporu komunitného života, zníženie páchania protispoločenského konania a na udržanieverejného poriadku v obci Arnutovce

2. Zvýšiť bezpečnosť, ochranu majetku a verejného poriadku v obci Arnutovce, vyvolať a podporovať zmeny v prostredí MRK

3. Podporiť integráciu príslušníkov MRK z obce Arnutovce

Ciele projektu sú plne v súlade s OP Ľudské zdroje, prioritná os 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít a plne nadväzuje na špecifický cieľ 5.1.2 Zvýšiťfinančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov.

Hlavná aktivita: Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK

Miesto realizácie projektu: Obec Arnutovce

Počet zamestnancov: 4 (traja nastúpili od 1.9.2019)Člen MOPS v službe MOPS je projekt, ktorý vo výške 95% spolufinancuje Európska únia - Operačný program Ľudské zdroje a 5% je z rozpočtu obce Arnutovce.

NÁPLŇ PRÁCE ČLENA MOPS:

Ochrana verejného poriadku:

 • monitoruje a predchádza vzniku konfliktu v rámci MRK, MRK a väčšinového obyvateľstva; je nápomocná hliadke Policajného zboru SR
 • neodkladne hlási príslušníkom PZ SR prípady hroziaceho väčšieho konfliktu a protiprávneho konania zo strany obyvateľov obce, súvisiaceho s udržaním verejného poriadku;
 • monitoruje a hlási príslušníkom PZ SR pohyb cudzích osôb a motorových vozidiel v obci v neskorých večerných a nočných hodinách a počas víkendov a sviatkov;
 • poskytuje základné právne informácie občanom v oblasti ochrany verejného poriadku a ochrany životného prostredia v rámci svojej kompetencie;
 • je nápomocný, po predchádzajúcom súhlase starostu obce, pri zabezpečovaní a organizácii kultúrnych a športových podujatí, podujatí organizovaných obcou, alebo členmi MRK;

Ochrana súkromného a verejného majetku:

 • výkonom svojej činnosti predchádza poškodzovaniu majetku obyvateľov MRK ako aj ostatných obyvateľov obce;
 • monitoruje ochranu rodinných domov; dohliada na ochranu obecného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie priestorov v okolí domov, vandalizmus, t.z. úmyselné poškodzovanie verejno-prospešných zariadení a obecných budov);
 • hlási prípady podozrení z nelegálneho odberu elektrickej energie Policajnému zboru SR;
 • hlási prípady nelegálneho výrubu drevín v lesoch Policajnému zboru SR
 • upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznamuje danú skutočnosť (skutok, následky a pod.) príslušnej inštitúcii, ktorá má riešenie danej skutočnosti v kompetencii;
 • upozorňuje na rušenie nočné kľudu nadmerným hlukom; upozorňuje občanov pri hlasnom púšťaní reprodukovanej hudby a zjednáva okamžitú nápravu
 • je oprávnený pri spáchaní trestného činu, alebo bezprostredne po ňom obmedziť osobnú slobodu osoby, ktorá sa skutku dopustila. Takú osobu musí bezodkladne odovzdať útvaru PZ SR, alebo útvaru Colnej správy (zákon č. 301/2005 Z.z. trestný poriadok);

Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi:

 • kontroluje pohyb maloletých detí v danej lokalite a obci v neskorých večerných hodinách (po 22.00 hod.) bez prítomnosti rodičov;
 • kontroluje miesta stretávania sa detí a mládeže vo večerných hodinách bez kontroly rodičov (napr. cintorín, športoviská,...);
 • v spolupráci s PZ SR asistuje pri výkone kontroly maloletých osôb do 15 rokov a mladistvých osôb do 18 rokov, ktoré sa zdržiavajú bez dozoru zákonných zástupcov po 21.00 hod. na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje, alebo požívajú alkoholické nápoje a iné návykové látky (zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb);
 • kontroluje školopovinné detí, zdržujúce sa v danej lokalite a obci počas vyučovania, zisťuje príčiny ich neúčasti na vyučovaní, v prípade choroby dieťaťa upozorňuje ich rodičov na dodržiavanie liečebného režimu a nahlasuje takéto prípady obecnému úradu;
 • dodržiavanie povinnej školskej dochádzky, pravidelne dohovára rodičom, ktorých deti zanedbávajú povinnú školskú dochádzku

Ochrana životného prostredia:

 • upozorňuje občanov na zákaz sypania odpadu mimo odpadových nádob, do potoka, zakladania nelegálnych skládok, upozorňuje deti, že je zakázané hrabanie sa v kontajneroch
 • upozorňujú občanov o zákaze prinášania odpadu z iných obcí
 • upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a v prípade porušenia prijíma opatrenia na zabránenie protiprávneho konania;
 • ohlasuje požiar Hasičskému a záchrannému zboru SR;
 • kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar;
 • monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok komunálneho a stavebného odpadu
 • upozorňuje a nahlasuje prípady stavieb bez stavebného povolenia;
 • poskytuje základné informácie v oblasti prevencie a ochrany životného prostredia;

Ochrana plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky:

 • monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy, zabezpečuje bezpečný prechod školopovinných detí cez cestu a upozorňuje deti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, predovšetkým v súvislosti s pohybom po komunikácii a prechodom cez cestu;
 • predchádza a zisťuje vinníkov poškodzovania vozidiel, objektov a zranenia osôb, ku ktorým dochádza vplyvom hádzania kameňov;
 • monitoruje a okamžite nahlasuje Policajnému zboru SR prípady jázd vodičov motorových a nemotorových (cyklisti) účastníkov cestnej premávky pod vplyvom alkoholu, alebo osobami bez vodičského oprávnenia a osobami, ktorým bolo vodičské oprávnenie odobraté políciou, resp. im nebolo vôbec vydané (prioritou je bezkonfliktne odhovoriť, resp. zabrániť, avšak v prípade neuposlúchnutia nahlásiť);

V oblasti prevencie môže byť súčasťou činnosti člena MOPS spolupráca pri komunitných stretnutiach  s deťmi a mládežou z MRK a osobne sa zúčastňovať uvedených diskusných stretnutí.


Prílohy

Vytvorené: 3. 9. 2019
Posledná aktualizácia: 9. 9. 2019 11:47
Autor: Správca Webu