Obec Arnutovce
ObecArnutovce
rozšírené vyhľadávanie

Informácia k poplatku za komunálny odpad a k daniam pre rok 2023

Informácia k poplatku za komunálny odpad a k daniam pre rok 2023 1

Komunálny odpad, dane z nehnuteľností pre rok 2023

Informácia k poplatku za komunálny odpad a k daniam z nehnuteľností pre rok 2023

Oznamujeme občanom, že v roku 2023 môže obec Arnutovce v zmysle VZN 2/2022 (§ 17):

1) vrátiť poplatok za komunálny odpad alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia v prípade, že poplatník si splní oznamovaciu povinnosť podľa § 80 zákona v zákonom stanovenej lehote (t. j. do 30 dní odo dňa zániku poplatkovej povinnosti), a zároveň o vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti písomne požiada (viď. VZN č. 2/2022, príloha č. 4).

2/ Obec zníži poplatok podľa najnižšej sadzby alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok na zníženie alebo odpustenie poplatku, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce. Túto skutočnosť preukáže relevantným dokladom: Odpustenie poplatku na základe žiadosti a doloženia nasledovných dokladov:

a/ fyzická osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava v zahraničí: - potvrdenie preukazujúce pobyt v zahraničí v danom roku (potvrdenie o ubytovaní, potvrdenie o zamestnaní, potvrdenie o štúdiu a pod.),

b/ fyzická osoba, mimo študentov a pracujúcich, zdržiavajúca sa počas roka mimo mesta: - potvrdenie o prechodnom pobyte + potvrdenie o zaplatení poplatku v mieste prechodného pobytu, c/ fyzická osoba vo výkone trestu: - rozhodnutie o výkone trestu

d/ fyzická osoba prihlásená k trvalému pobyt, ktorej skutočný pobyt nie je známy: - písomné vyjadrenie občanov s trvalým pobytom na uvedenej adrese

e/ fyzická osoba dlhodobo zdržiavajúca sa mimo miesta trvalého pobytu (výkon vojenskej služby, kňazi, rehoľné sestry): - potvrdenie o umiestnení

f/ fyzická osoba dlhodobo zdržiavajúca sa v sociálnych zariadeniach (domovy dôchodcov, zariadenia opatrovateľskej starostlivosti a pod.) - potvrdenie o umiestnení.

Zníženie ročného poplatku na polovicu na základe žiadosti a doloženia dokladov:

a/ fyzická osoba – študenti na území SR mimo miesta trvalého pobytu - potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie o ubytovaní alebo prechodnom pobyte

b/ fyzická osoba – pracujúca na území SR mimo miesta trvalého pobytu - potvrdenie o zamestnaní v danom roku a potvrdenie o ubytovaní alebo o prechodnom pobyte

Vrátenie ročného poplatku na základe žiadosti a doloženia dokladov:

a/ úmrtie – úmrtný list

b/ odsťahovanie – kópia odhlasovacieho lístku

Zníženie, odpustenie alebo vrátenie poplatku z iných dôvodov ako bolo uvedené, bude posudzované individuálne na základe žiadosti.

Vzor oznámenia a vzory žiadostí sú súčasťou VZN č.2/2022 - klikni tu.

Dátum vloženia: 11. 1. 2023 11:50
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 1. 2023 9:22
Autor: PhDr. Martin Gonda

Galéria

Fotogaleria z karnevalu

Stavebný úrad

stavebny urad

Kalendár zvozu odpadu

Odpad

Facebook

Facebook