Obec Arnutovce
ObecArnutovce
rozšírené vyhľadávanie

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

          Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi v súlade s § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

O D V O L Á V A

Č A S   Z V Ý Š E N É H O   N E B E Z P E Č E N S T V A   V Z N I K U   P O Ž I A R U

 na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresov Spišská Nová Ves a Gelnica

od 01.09.2022 od 07.00 hod.

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru bol listom č. p. ORHZ-SN1-826/2022 zo dňa 24.06.2022 vyhlásenýodo dňa 25.06.2022 od 07:00 hod.

                              

                                                                                                     pplk. Mgr. Martin Vozár                                                                                                                                               riaditeľ                                                                                                                                                    Okresného riaditeľstva                                                                                                                   Hasičského a záchranného zboru v SNV

 

 

 

 

 

Dátum vloženia: 31. 8. 2022 8:14
Dátum poslednej aktualizácie: 31. 8. 2022 8:34
Autor: PhDr. Martin Gonda

Galéria

Fotogaleria z karnevalu

Stavebný úrad

stavebny urad

Kalendár zvozu odpadu

Odpad

Facebook

Facebook