Obec Arnutovce
ObecArnutovce
rozšírené vyhľadávanie

ZBER ELEKTROODPADU: 12.10.2021 o 8:00

Ponuka práce BETLANOVCE

Ponuka práce BETLANOVCE 1

Sociálny pedagóg

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle §84a zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:

Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Betlanovce, Betlanovce 23, 053 15 Počet voľných pracovných miest: 1

Kategória voľného pracovného miesta: odborný zamestnanec v MŠ – sociálny pedagóg

Predpoklady: podľa zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Pracovný pomer na dobu: určitú od 1.9.2021 do 31.8.2022

Platové podmienky: určené v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa Požadované doklady:  žiadosť o prijatie do zamestnania,  profesijný štruktúrovaný životopis profesijný štruktúrovaný životopis formou europassu,  fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní,  súhlas so spracovaním osobných údajov,  čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,  motivačný list

Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, tvorivosť, kladný vzťah k práci s deťmi, práca v tíme, precíznosť, spoľahlivosť, empatia

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte osobne alebo poštou najneskôr do 20.8.2021 do 12.00 hod. na adresu: Obec Betlanovce, Betlanovce 23, 053 15. Na obálku uveďte: „NP PoP II MŠ sociálny pedagóg – neotvárať“. Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Obec Betlanovce, Betlanovce 23, 053 15.

Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú akceptované. Uchádzači nebudú do ústneho pohovoru zaradení. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do ústneho pohovoru tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Ústny pohovor sa uskutoční v budove Obecného úradu obce Betlanovce, Betlanovce 23, 053 15.

Vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

V Betlanovciach 12.8.2021

Dátum vloženia: 13. 8. 2021 10:49
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 8. 2021 10:52
Autor: PhDr. Martin Gonda

Galéria

Odpustová slávnosť

Stavebný úrad

stavebny urad

Kalendár zvozu odpadu

kalendar zvozu odpadu

Facebook

Facebook