Obec Arnutovce
ObecArnutovce
rozšírené vyhľadávanie

Vitajte na našom webe.

Výberové konanie III. kolo: Riaditeľ/ka MŠ

Výberové konanie II. kolo: Riaditeľ/ka MŠ 1

Prihlášky je potrebné doručiť do 3.1.2022

Obec Arnutovce v súlade s § 3 a 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľ/ka Materskej školy Arnutovce - III. kolo

s predpokladaným nástupom od 1.2.2022

Uchádzači o funkciu musia spĺňať:

a) kvalifikačné predpoklady:

odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení  niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických  a odborných zamestnancov,
• vykonanie 1. atestácie
• najmenej päť rokov pedagogickej praxe
b) iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:
• osobnostné, morálne predpoklady a ostatné predpoklady podľa § 9 - § 18 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných  zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti
• znalosť školskej legislatívy materskej školy

Požadované doklady:

1. Prihláška do výberového konania

2. Kópie dokladov o vzdelaní (kópie nemusia byť overené)

3. Doklad o dĺžke pedagogickej praxe

4. Výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)

5. Profesijný životopis

6. Písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja MŠ - v rozsahu dvoch strán

7. Ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobné predpoklady

8. Písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

9. Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v predložených dokladoch

            Prihlášky je potrebné doručiť do 3.1.2022 do 13,00 hod. v zalepenej obálke označenej  "Neotvárať - Výberové konanie – MŠ Arnutovce" na adresu: Obec Arnutovce, Arnutovce 64,           053 13 Arnutovce. Termín, čas a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Arnutovciach dňa 22.11.2021                                                              Mgr. Zuzana Toporcerová

                                                                                                                     starostka obce

Dátum vloženia: 22. 11. 2021 15:15
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 11. 2021 7:28
Autor: PhDr. Martin Gonda

Galéria

Odpustová slávnosť

Stavebný úrad

stavebny urad

Kalendár zvozu odpadu

kalendar zvozu odpadu

Facebook

Facebook