Obec Arnutovce
ObecArnutovce
rozšírené vyhľadávanie

(H)ARNUTOVSKÝ KOTLÍK bude 22.6.2024

Výberové konanie MOPS

Výberové konanie MOPS 1

Štyri pracovné miesta členov MOPS


OBEC ARNUTOVCE

 

VYHLASUJE

VÝBEROVÉ KONANIE

Na 4 (štyri) pracovné miesta člena miestnej občianskej poriadkovej služby – MOPS

Výberové konanie sa uskutoční dňa 23.2.2022 (streda) o 10:00 hod. v budove Obecného úradu v Arnutovciach, Arnutovce 64, 053 13 Arnutovce.  

Záujemcovia o pracovné miesto môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť:

osobne do podateľne Obecného úradu v Arnutovciach

alebo

poštou v zalepenej obálke na adresu: Obecný úrad Arnutovce, Arnutovce 64, 053 13 Arnutovce s označením obálky „VK – MOPS – NEOTVÁRAŤ“.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o zaradenie do výberového konania je do 18.02.2022 (piatok) do 12:00 hod.

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania budú doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania. 

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania:

1. žiadosť o zaradenie do výberového konania, originál podpísaný žiadateľom

2. životopis záujemcu, originál podpísaný žiadateľom

3. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace potvrdzujúci bezúhonnosť v oblasti trestných činov podľa „1.hlavy Trestné činy proti životu a zdraviu“ Trestného zákona č. 300/2005 Z.z a akýkoľvek zločin v zmysle Trestného zákona č. 300/2005 Z.z., originál

4. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní – doklad preukazujúci ukončenie minimálne povinnej školskej dochádzky, kópia

5. potvrdenie lekára o zdravotnom stave, originál

6. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov, pre účely výberového konania podľa zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Poskytnuté osobné údaje sa použijú len za účelom výberového konania a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonanie úkonov pred uzatvorením zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté členom výberového konania a zamestnancom, ktorí sa zúčastnia na jeho príprave. Neuskutoční sa prenos osobných údajov do tretích krajín. Osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalšie 3 mesiace po jeho ukončení, po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú využívané na pracovnoprávne účely. 

Názov projektu    :    Miestna občianska poriadková služba v obci Arnutovce

Kód projektu        :    312083BJM3

Projekt realizuje   :   Obec Arnutovce, Arnutovce 64, IČO: 00328928

 

 Kvalifikačné predpoklady na pozíciu člena MOPS sú:

- Ukončené minimálne základné vzdelanie (povinná školská dochádzka) v zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, ukončené stredné prípadne vyššie vzdelanie je výhoda

- Vek minimálne 18 rokov

- Bezúhonnosť – budúci zamestnanec nesmie byť právoplatne odsúdený za trestný čin 

- Dobrý zdravotný stav / dobrá fyzická kondícia

Výberové kritéria na pozíciu člena MOPS sú

- Znalosť jazyka cieľovej skupiny – výhoda

- Znalosť obyvateľov cieľovej skupiny (obyvateľov komunity) – výhoda

- Akceptácia zo strany komunity – výhoda

- Motivácia pre prácu s členmi skupín postihnutých alebo ohrozených sociálnym vylúčením, aktívne zapájanie sa do komunitného života, dobrovoľnícke činnosti

- Schopnosť pracovať v tíme, schopnosť riešiť problémy komunity v medziach zverených kompetencií

- Komunikačné zručnosti, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť

- Osobný záujem priebežne sa vzdelávať v odbornej problematike

- Vysporiadané záväzky voči obci Arnutovce

Základná zložka mzdy:        646,- €  v hrubom 

Miesto výkonu práce:          Územie obce Arnutovce

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01.03.2022.

Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí k žiadosti priložia všetky požadované prílohy a ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.

V Arnutovciach 8.02.2022            

                               Mgr. Zuzana Toporcerová

                                                                                                                   starostka obce

Názov projektu    :    Miestna občianska poriadková služba v obci Arnutovce

Kód projektu        :    312083BJM3

Projekt realizuje   :   Obec Arnutovce, Arnutovce 64, IČO: 00328928

Prílohy

Výberové konanie vo formáte PDF

2022 vyberove konanie_mops.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 258,96 kB
Dátum vloženia: 10. 2. 2022 12:04
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 2. 2022 12:21
Autor: PhDr. Martin Gonda

Galéria

Fotogaleria z karnevalu

Stavebný úrad

stavebny urad

Kalendár zvozu odpadu

Odpad

Facebook

Facebook