Obec Arnutovce
ObecArnutovce
rozšírené vyhľadávanie

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

                          Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi v súlade s § 21 písm. o) zákona  č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

                                                              V Y H L A S U J E

                      ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEčENSTVA VZNIKU POŽIARU

                            na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresov Spišská Nová Ves a Gelnica

od 25.06.2022 od 07.00 hod do odvolania.

         V súlade s ustanoveniami § 4 písm. b) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov je každá právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ a podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o ochrane pred požiarmi je každá fyzická osoba povinná dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

          V zmysle § 8 písm. a), b), c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov sa právnickým osobám a fyzickým osobám-podnikateľom zakazuje

 - vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,                                                                                                                                                 - zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru,                                                                   - spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

a podľa § 14 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov sa fyzickým osobám na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä                                                                 

 - fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety alebo používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným  nebezpečenstvom vzniku požiaru,                                                                                                                                                                 - vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,                                                                                                                                                 - zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k vzniku požiaru a hrozí nebezpečenstvo jeho šírenia.

      Vlastníci, správcovia alebo obhospodarovatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä

- zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť, pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť vypracúvať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok a s uvedením konkrétnych časov a miest, kde sa má hliadkovacia služba v danom čase nachádzať, zabezpečiť jej vhodný systém spojenia s ohlasovňou požiarov,

- zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov, 

- udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah

- prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou, zamerané najmä na:                                                                      1. urýchlené odstraňovanie dreva a ďalšieho horľavého odpadu z blízkosti objektov,                                                                        2. vytváranie rozčleňovacích pásov na zabránenie šírenia požiaru,                                                                                                        3. prednostné zabezpečenie prejazdnosti lesných ciest a zvážnic pre hasičskú techniku,

- vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje, napríklad lesné kolesové traktory, harvestory a iné vozidlá, ktoré sa používajú na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto pracovné stroje vybaviť účinným zachytávačom iskier.

                                 

                                                                                                     

                                                                                                       pplk. Mgr. Stanislav Strojný, v. r.

                                                                                          riaditeľ

                                                                                                    Okresného riaditeľstva

                                                                                                Hasičského a záchranného zboru v Levoči

 

Dátum vloženia: 27. 6. 2022 11:07
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 6. 2022 11:47
Autor: PhDr. Martin Gonda

Galéria

Fotogaleria z karnevalu

Stavebný úrad

stavebny urad

Kalendár zvozu odpadu

Odpad

Facebook

Facebook