Navigácia

Obsah

Školstvo

Materská škola, Arnutovce 11, 053 13 Arnutovce

Kontakt:

Telefón: 053 4491391

Mail: ms.arnutovce@gmail.com

Martina Pekaríková - riaditeľka MŠ

Mgr. Andrea Ferenčáková - učiteľka MŠ

Alžbeta Brošková - vedúca ŠJ, kuchárka

Daniela Mikolajová - upratovačka

 

Charakteristika školy

     Materská škola je zriadená v cirkevnej budove v Arnutovciach. Zriadená bola v januári 1980. Kapacita je 21 detí, je to jednotriedna heterogénna trieda s počtom 18 rómskych detí. Materská škola je umiestnená v prízemnej budove. Nachádzajú sa v nej detské šatne, školská kuchyňa, kancelária riaditeľky školy, kabinet s metodickým a iným materiálom, spálňa, trieda.

   Chod našej materskej školy je prispôsobený potrebám rodičov. Prevádzka  MŠ je od 7,00 do 15,30 hod. Učiteľky MŠ neustále navodzujú priaznivú sociálne – emocionálnu atmosféru, cieľavedome vytvárajú podnetné prostredie pre spontánne i zámerne učenie a súčasne inšpirujú deti k aktívnej pomoci pri tvorbe takéhoto prostredia.

Naša trieda

Trieda materskej školy je svetlá a priestranná. Interiérové vybavenie MŠ je obnovené, v triede bol zakúpený detský nábytok. V budúcnosti je potrebné zakúpiť účelný nábytok do šatne.

Mikuláš 2018

MŠ svojim priestorom a vybavením dáva širokú možnosť k všestranným hrám a činnostiam k rozvoju osobnosti detí. Vybavenie materskej školy hračkami a učebnými pomôckami zodpovedá počtu detí a ich veku. Podľa možnosti sa dokupujú a dopĺňajú. Je vybavená samostatným plynovým kúrením so samostatným kotlom. Budova spĺňa požiadavky po stránke hygienickej, bezpečnostnej i estetickej na funkčnosť predprimárneho vzdelávania.

Karneval 2019

ZVEREJŇOVANIE

Správa výchovno-vzdelávacích výsledkov za rok 2018-2019