Obec Arnutovce
ObecArnutovce
rozšírené vyhľadávanie

(H)ARNUTOVSKÝ KOTLÍK bude 22.6.2024

Termálny vrt

V našej obci sa nachádza termálny vrt (HKJ-3)

Základné údaje:

Rok vŕtania: 1990
Hĺbka vrtu: 1 333 m
Teplota vody: 31 °C
Výdatnosť:
11,8 l.s-1

Vrt v Arnutovciach je jedným z najvýznamnejších v okrese. Z hľadiska geologického prieskumu bol skúmaný na výskyt geotermálnych resp. liečivých vôd už pred rokom 1990 a to hĺbkovým vrtom na nezastavanom území obce Arnutovce. Teplotný výkon vrtu je 0,79 MW. Tento zdroj sa však v súčasnosti na výrobu tepla nevyužíva a voda voľne odteká do recipientu. Na jeseň 2021 si vedľa vrtu spravil hrádzu bobor.

Názov vrtu: HKJ – 3 Arnutovce
Hĺbka vrtu: 1 133,5m
Ukončenie vrtu: rok 1990
Kolektorské horniny: triasové dolomitické brekcie
Overená výdatnosť na prelive: 11,8 litrov/sekundu
Teplota na prelive: 31°C
Celková mineralizácia: 1,4g/liter
Chemický typ vody: Ca – Mg – HCO3
Vrt bol odovzdaný do správy Poľnohospodárskeho družstva Spišský Štvrtok
(Link na zdroj informácií)

V okolí sú ešte zdokumentované dva vrty: Vrt HKJ 4 v lokalite Letanovce s výdatnosťou 10 l.s-1 s teplotou 24 °C a v obci Hrabušice, ktorý má byť zaplombovaný.  

tabulka
(Zdroj tabuľky)


V roku 2015 ďalšie informácie publikoval denník KORZÁR v rozhovore s geológom Jozefom Danielom, ktorý 42 rokov pracoval v spoločnosti Uranpres.

Otázka: V rokoch 1986-1987 uskutočnil Geologický ústav Dionýza Štúra hydrogeologický výskum Hornádskej kotliny, ktorý priniesol popri iných významných poznatkoch aj údaje o zdrojoch termálnych vôd a perspektívach ich vyhľadávania v tomto regióne. Išlo o vrty HKJ-3 Arnutovce a HKJ-4 Letanovce.

Odpoveď geológa Jozefa Daniela: „Vrt HKJ-3 bol vŕtaný južne od obce Arnutovce. Po dosiahnutí projektovanej hĺbky bol vzhľadom na zdroj termálnej vody ďalej prehĺbený na náklady JRD Spišský Štvrtok, až do konečnej hĺbky 1133,5 m. Vrt je zatiaľ nevyužívaný hlavne pre nedoriešené majetkovoprávne otázky a potrebné investície. Pri záverečnej odberovej skúške v trvaní 214 hod. sa z vrtu po jeho zabudovaní čerpalo maximálne 18,6 litra za sekundu, pri dynamickej hladine v hĺbke 27,7 m pod terénom na konci skúšky. Maximálna teplota na ústí vrtu pri čerpaní a vypúšťaní prelivu dosahovala 31 stupňov Celzia. Vrt je zdrojom termálnej vody, ktorú možno v zmysle slovenskej technickej normy označiť ako slabo mineralizovanú hydrogénuhličitanovú vápenato-sodno-horečnatú, vlažnú. Pre trvalý odber sa odporučila iba výdatnosť prelivu okolo 11 litrov za sekundu. Vrt HKJ-4 je na okraji obce Letanovce. Pri záverečnej čerpacej skúške zo zabudovaného vrtu sa čerpalo maximálne 16,7 litra za sekundu pri znížení hladiny vo vrte do hĺbky 17,9 m pod ústím vrtu. Voľný preliv v úrovni ústia sa ustálil na výdatnosti okolo 8,3-11,6 litra za sekundu, pri teplote vody na ústí 25,6 stupňa Celzia.


V minulosti obec zisťovala vlastníctvo vrtu.
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v roku 2009 uviedol nasledovné: "výskumný hydrogeologický vrt HKJ - 3 Arnutovce ako zostatkový predmet po ukončení výskumnej úlohy štátneho plánu RVT č. S-01-547-806 bol na základe Hospodárskej zmluvy (ďalej HZ) č. 34-0340/90-GÚDŠ odplatne prevedený do vlastníctva JRD - ČSSP Spišský Štvrtok - v súlade s platnou a záväznou legislatívou".

Rok predtým (2008) konateľ spoločnosti POĽNOHOSPODÁR Spišský Štvrtok, s.r.o. písomne prehlásil, že geotermálny vrt kúpil od Poľnohospodárskeho družstva Spišský Štvrtok a eviduje ho vo svojom účtovníctve, hoci nie je evidovaný na príslušných listoch vlastníctva.

Podľa chemickej analýzy vody z dňa odberu 11.9.1990 je charakter vody nasledovný: "termálna voda, slabo mineralizovaná, sírna, vlažná, vhodná pre rekreačné kúpalisko".
Obec Arnutovce vlastní aj geometrický plán, kde je vrt na parcele 686/1 zameraný pod číslom 686/4 (štvorec o rozmeroch 2 x 2 m).


Fotografia zo septembra 2020

vrt

VIDEÁ

Rok 2020: Termálny vrt v Arnutovciach

Rok 2022: Hrádza bobra

Galéria

Fotogaleria z karnevalu

Stavebný úrad

stavebny urad

Kalendár zvozu odpadu

Odpad

Facebook

Facebook