Obec Arnutovce
ObecArnutovce
rozšírené vyhľadávanie

Vitajte na stránkach obce ARNUTOVCE.

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Arnutovce

vyberove konanie

Termín posielanie prihlášok do 6.6.2021

Vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra obce Arnutovce na základe prijatého uznesenia č.170/5/2021 zo dňa 10.5.2021


Obecné zastupiteľstvo v Arnutovciach

I. VYHLASUJE

v zmysle §18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení voľby hlavného kontrolóra obce Arnutovce, ktoré sa uskutočnia dňa 22.6.2021 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Arnutovciach.

II. USTANOVUJE

podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky:

1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

- minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou

2. Náležitosti prihlášky:

- meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, telefonický kontakt, overené kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov,

- profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,

- súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve, podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

3. Ďalšie predpoklady:

- prax vo verejnej alebo štátnej správe alebo prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej a kontrolnej činnosti,

- znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,

- užívateľské ovládanie počítača,

- občianska a morálna bezúhonnosť

4. Miesto, spôsob a termín doručenia prihlášok:

- uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra obce Arnutovce doručí písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obecný úrad Arnutovce, Arnutovce 64, 053 13 Arnutovce v termíne do 6.6.2021.

III. URČUJE

1. Deň nástupu do práce 1.7.2021.

2. Pracovný pomer bude 0,13 úväzku pracovného času, odpracovať najneskôr do konca posledného pracovného dňa v každom týždni. To znamená, že odpracuje 5 hodín v týždni, t.j. týždenný pracovný úväzok je 5 hodín.

3. Spôsob voľby hlavného kontrolóra bude tajným hlasovaním.


Zverejnené dňa 11.5.2021

Dátum vloženia: 11. 5. 2021 16:05
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 5. 2021 16:09
Autor: PhDr. Martin Gonda

Galéria

Očkovanie v obci

Stavebný úrad

stavebny urad

Kalendár zvozu odpadu

kalendar zvozu odpadu

Facebook

Facebook