Obec Arnutovce
ObecArnutovce
rozšírené vyhľadávanie

Stavebný úrad v dňoch 25. - 26.10.2021 zatvorený

Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Arnutovce

vyberove konanie

Termín posielanie prihlášok do 6.6.2021

Vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra obce Arnutovce na základe prijatého uznesenia č.170/5/2021 zo dňa 10.5.2021


Obecné zastupiteľstvo v Arnutovciach

I. VYHLASUJE

v zmysle §18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení voľby hlavného kontrolóra obce Arnutovce, ktoré sa uskutočnia dňa 22.6.2021 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Arnutovciach.

II. USTANOVUJE

podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce a náležitosti prihlášky:

1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:

- minimálne ukončené úplné stredné vzdelanie s maturitou

2. Náležitosti prihlášky:

- meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, telefonický kontakt, overené kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov,

- profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,

- súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve, podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

3. Ďalšie predpoklady:

- prax vo verejnej alebo štátnej správe alebo prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej a kontrolnej činnosti,

- znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,

- užívateľské ovládanie počítača,

- občianska a morálna bezúhonnosť

4. Miesto, spôsob a termín doručenia prihlášok:

- uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra obce Arnutovce doručí písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obecný úrad Arnutovce, Arnutovce 64, 053 13 Arnutovce v termíne do 6.6.2021.

III. URČUJE

1. Deň nástupu do práce 1.7.2021.

2. Pracovný pomer bude 0,13 úväzku pracovného času, odpracovať najneskôr do konca posledného pracovného dňa v každom týždni. To znamená, že odpracuje 5 hodín v týždni, t.j. týždenný pracovný úväzok je 5 hodín.

3. Spôsob voľby hlavného kontrolóra bude tajným hlasovaním.


Zverejnené dňa 11.5.2021

Dátum vloženia: 11. 5. 2021 16:05
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 5. 2021 16:09
Autor: PhDr. Martin Gonda

Galéria

Odpustová slávnosť

Stavebný úrad

stavebny urad

Kalendár zvozu odpadu

kalendar zvozu odpadu

Facebook

Facebook